Ethereum Erc20 Token Oluşturma

Categories BlockChainPosted on

Ethereum alt yapısını kullanarak kendini imha eden ERC20 token yaratmak için gereken örnek kod parçacağını kullanabilirsiniz.

Ethereum Erc20 Token Oluşturma

Paylamış olduğum örnek kod kendinize ERC20 token çıkarabilir ve alt yapısını inceleyebilirsiniz.


pragma solidity ^0.4.24;

// ----------------------------------------------------------------------------
// 'ASPx' token contract
//
// Deployed to : 0x05c275045D58CF45d92be7AbA78F8e9564CF1501
// Symbol : ASPx
// Name : A Social Project
// Total supply: 12000000001
// Decimals : 18
//
// Enjoy.
//
// (c) by Moritz Neto with BokkyPooBah / Bok Consulting Pty Ltd Au 2017. The MIT Licence.
// ----------------------------------------------------------------------------

contract SafeMath {
function safeAdd(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
c = a + b;
require(c >= a);
}
function safeSub(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
require(b <= a);
c = a - b;
}
function safeMul(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
c = a * b;
require(a == 0 || c / a == b);
}
function safeDiv(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
require(b > 0);
c = a / b;
}
}

contract ERC20Interface {
function totalSupply() public constant returns (uint);
function balanceOf(address tokenOwner) public constant returns (uint balance);
function allowance(address tokenOwner, address spender) public constant returns (uint remaining);
function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success);
function approve(address spender, uint tokens) public returns (bool success);
function transferFrom(address from, address to, uint tokens) public returns (bool success);

event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint tokens);
event Approval(address indexed tokenOwner, address indexed spender, uint tokens);
}

contract ApproveAndCallFallBack {
function receiveApproval(address from, uint256 tokens, address token, bytes data) public;
}

contract Owned {
address public owner;
address public newOwner;

event OwnershipTransferred(address indexed _from, address indexed _to);

constructor() public {
owner = msg.sender;
}

modifier onlyOwner {
require(msg.sender == owner);
_;
}

function transferOwnership(address _newOwner) public onlyOwner {
newOwner = _newOwner;
}
function acceptOwnership() public {
require(msg.sender == newOwner);
emit OwnershipTransferred(owner, newOwner);
owner = newOwner;
newOwner = address(0);
}
}

contract ASPxToken is ERC20Interface, Owned, SafeMath {
string public symbol;
string public name;
uint8 public decimals;
uint public _totalSupply;

mapping(address => uint) balances;
mapping(address => mapping(address => uint)) allowed;

constructor() public {
symbol = "ASPx";
name = "A Social Project";
decimals = 18;
_totalSupply = 12000000001 * 10**18;
balances[0x05c275045D58CF45d92be7AbA78F8e9564CF1501] = _totalSupply;
emit Transfer(address(0), 0x05c275045D58CF45d92be7AbA78F8e9564CF1501, _totalSupply);
}

function totalSupply() public constant returns (uint) {
return _totalSupply - balances[address(0)];
}

function balanceOf(address tokenOwner) public constant returns (uint balance) {
return balances[tokenOwner];
}

function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success) {
balances[msg.sender] = safeSub(balances[msg.sender], tokens);
balances[to] = safeAdd(balances[to], tokens);
emit Transfer(msg.sender, to, tokens);
return true;
}

function approve(address spender, uint tokens) public returns (bool success) {
allowed[msg.sender][spender] = tokens;
emit Approval(msg.sender, spender, tokens);
return true;
}

function transferFrom(address from, address to, uint tokens) public returns (bool success) {
balances[from] = safeSub(balances[from], tokens);
allowed[from][msg.sender] = safeSub(allowed[from][msg.sender], tokens);
balances[to] = safeAdd(balances[to], tokens);
emit Transfer(from, to, tokens);
return true;
}
function allowance(address tokenOwner, address spender) public constant returns (uint remaining) {
return allowed[tokenOwner][spender];
}
function approveAndCall(address spender, uint tokens, bytes data) public returns (bool success) {
allowed[msg.sender][spender] = tokens;
emit Approval(msg.sender, spender, tokens);
ApproveAndCallFallBack(spender).receiveApproval(msg.sender, tokens, this, data);
return true;
}

function () public payable {
revert();
}

function transferAnyERC20Token(address tokenAddress, uint tokens) public onlyOwner returns (bool success) {
return ERC20Interface(tokenAddress).transfer(owner, tokens);
}
}

Beğendiyseniz Paylaşmak İster misiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.